Charakterystyka przedsiębiorstw transportowych w polsce

Pobierz

W prezentowanej pracy podjęte zostaną zagadnienia odnoszące się do tendencji rozwojowych na rynku usług spedycyjnych w Polsce.. Determinanty rozwoju i przemiany 1.5.. Charakterystyka rynku transportowego w Polsce i jego problemy.. Warto przy tym wykazać wpływ powyższych czynników na wzrost zyskowności.Rozdział II.. Możemy w Polsce skorzystać z usług małych, rodzinnych firm oraz dużych transportowych przedsiębiorstw.Ocena przedsiębiorstw TSL działających w Polsce - dylematy metodyczne badań 145 i oceną zasadniczo nie zmienia się od lat.. Charakterystyka transportu w Polsce 2.. 224 355 podmiotów przypisanych zostało do sekcji H "Transport i gospodarka magazynowa" według Polskiej Klasyfikacji Działalności, co stanowi 6,2% ogólnej liczby aktywnie działających firm.Charakterystyka rynku usług transportowych 1.1.. Głównym celem pracy będzie sformułowanie odpowiedzi na nastę-pujące pytania badawcze:Mówiąc o podziale przedsiębiorstw, nie sposób nie wspomnieć także o sektorze MŚP.. Pojęcie, cechy, funkcje i struktura podmiotowo-przedmiotowa 1.2. .. prawo transportowe, itp. Charakterystyka .Charakterystyka przedsiębiorstwa musi być wyjątkowo dokładnie opisana i w tym miejscu również należy podkreślać przewagę konkurencyjną, innowacyjność, a także dodatkowe korzyści oferowane dla klienta.. Polski rynek transportowy w dużej mierze należy do klientów.Zobacz pracę na temat Rozwój przedsiębiorstw transportowych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej ..

Rynek usług transportowych w procesach gospodarowania .

Funkcje transportu w gospodarce 5 1.3.. Aby je zdobyć muszą spełnić szereg warunków, .Dla porównania przeciętna firma transportowa w Luksemburgu zatrudnia 17 osób, a w Holandii 11.. Rozdział 2.. Na stronie spis treści, plan pracy.. Źródło: ,,Transport - wyniki działalności" w .Poniższe opracowanie przedstawia struktury przedsiębiorstw transportowych w Polsce.. W Polsce jako MŚP można uzyskać różne przywileje - dotacje, a także preferencyjne finansowanie.. Funkcjonowanie transportu w Polsce 1.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.przedsiębiorstw, w tym również tych działających na terenie Polski.. Aspekty organizacyjne transportu 1.3. w Polsce (według sekcji PKD, klasa 4941Z): 144 577 przedsiębiorstw ogółem z tego: o 24 721 przedsiębiorstw transportu międzynarodowego (dane BOTM) o 68 500 przedsiębiorstw transportu krajowego o 51 356 przedsiębiorstw transportu zarobkowego z pojazdami do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej (nie wymagających licencji).Charakterystyka przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce w latach 2007 - 2010. styczeń 1, 2013; Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel .. Od 2007 r. zmieniła się w GUS metoda pozyskiwania i uogólniania wyników odnośnie przedsiębiorstw o liczbie pojazdów do 9 i od 10..

Rynek usług transportowych jako struktura ekonomiczna i ...1.1.

Ze względu na charakter działalności przedsiębiorstwa można podzielić na: przedsiębiorstwa produkcyjne (w tym np.: wydobywcze, przetwórcze, montażowe), przedsiębiorstwa usługowe (w tym np.: handlowe, komunikacyjne, transportowe).. Piotr Lewandowski, Violetta Jendryczka, Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu samochodowego 2.1.. Przyglądając się tej działalności bardziej dokładnie, można zauważyć, iż polega ona na odpłatnym świadczeniu usług, dających efekt w postaci przemieszczania osóbNiestety ten typ dróg jest wyjątkowo drogi, stąd w Polsce wciąż mało autostrad; w roku 1990 posiadaliśmy 257 km autostrad, w roku 1999 było ich 268 km, w roku 2000 nie wybudowano ani kilometra, w roku 2001 — 399 km autostrad, w roku 2003 już 500 km autostrad, rok 2004 to 554 km autostrad.Decydujący wpływ na rozwój sektora transportu i logistyki w najbliższej dekadzie będzie miał m.in. niedobór zawodowych kierowców - w 2022 r. luka ta może wynieść nawet 200 tys. osób.. Dane pochodzą z Rocznika Statystycznego 2008, opracowań GUS Transport z 2009, BOTM, artykułu Jacka Strojnego z 8/2009 Wiadomości Statystyczne.. W Polsce, zgodnie z .W kolejnych podpunktach przedstawiony został obszerny zbiór definicji oraz kryteria podziału przedsiębiorstw (ilościowe i jakościowe), a także opis głównych funkcji mikrofirm w Polsce i ich struktur organizacyjnych..

Przynależą do niego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Potrzeby transportowe i źródła ich powstawania 8 1.4.. Zgodnie z takimi przepisami przedsiębiorstwa często działają w oparciu o stosowne licencje, certyfikaty, czy pozwolenia.. Żegluga śródlądowa 2.6.. Z kolei w tych grupach występują kolejne podgrupy.w procesach poznawczych stratyfikacji przedsiębiorstw transportowych 83 Marek Łepkowski, Małgorzata Walendzik - Certyfikacja kompetencji przewoźników w transporcie drogowym jako element polityki transportowej 91 Elżbieta Marciszewska, Paweł Zagrajek, Adam Hoszman - Regulacyjne uwarunkowaniaWedług danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w 2015 roku, w Polsce istniało 3989 przedsiębiorstw transportowych o charakterze zarobkowym, w tym największą liczbę, tj. 1860 stanowiły przedsiębiorstwa posiadające od 10 do 19 samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych.W Polsce istnieją zarówno małe, jak i duże firmy transportowe.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Zobacz pracę na temat Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym z wykorzystaniem teleinformatyki.. Systematyka rynku 1.3.. Transport lotniczy 2.5.. Na stronie spis treści, plan pracy.. Jak opisać firme aby biznes plan się sprzedał, przekaonał do siebie adresatów ..

Transport w łańcuchach logistycznych 14 2.2.Ile firm transportowych działa na polskim rynku?

Rynki transportowe Rozdział II.. Linie kolejowe 3.3.. Zgodnie z najnowszymi danymi z 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 643 117 aktywnych przedsiębiorstw.. Przewozy ładunków i pasażerów w Polsce 4.Podział przedsiębiorstw ze względu na formę własności W tym podziale rozróżnienie występuje ze względu na to, kto jest właścicielem przedsiębiorstwa.. Transport rurociągowy 3.. Polskie firmy dysponują na ogół od 2 do 4 samochodami ciężarowymi.. W 2009 przewozy międzynarodowe wykonywało 23865 przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych z siedzibą w Polsce, które dysponowały 128663 pojazdami, a w 2010 liczby te wzrosły do 24895 i 137502.Charakterystyka usług transportowych W najogólniejszym znaczeniu transport to działalność, której celem jest pokonywanie przestrzeni.. Charakterystyka transportu 1.2.. Procesy negocjacyjne i konkurencyjne 1.4.. Bardzo popularny stał się transport i spedycja Niemcy.. Popyt i podaż w transporcie 1.4.. Poniższa tabela obrazuje szczegółowy udział poszczególnych gałęzi transportu w przewozie ładunków w Polsce w latach 2005 - 2011.Ponadto 44,1 tys. podmiotów ze 118 tys. pojazdów wykonywało w 2010 przewozy na potrzeby własne.. Ceny w transporcie 1.6.. Koszty w transporcie 1.5.. Podstawowe pojęcia transportowe 2 1.2.. Ogromny wpływ na usługi transportowe będą miały także przepisy europejskiego Pakietu Mobilności oraz postępująca digitalizacja i industrializacjaSpis treści Rozdział I: Transport w gospodarce narodowej 2 1.1.. W okresie "pierwszej fali" spowolnienia gospodarczego" w Polsce zaobserwowano wyraźne pogorszenie wyników ekonomicznych przedsiębiorstw transportowych.. Transport kołowy 2.2.. Kryteria klasyfikacji i podział transportu 11 Rozdział II: Wybrane zagadnienia funkcjonowania transportu 14 2.1.. Analiza danych miała na celu dokonanie segmentacji czyli dokonania podziału funkcjonujących firm .2) Charakterystyka rynku usług transportowych 3) Główne cechy rynku transportowego 4) Funkcje rynku transportowego 5) Sytuacja na polskim rynku transportowym 6) Plany rozwoju polskiego rynku transportowego 7) Sytuacja na europejskim rynku transportowym 8) Wyzwania Unii Europejskiej w zakresie rynku usług transportowych 9) Wybrane dane .W obsłudze rynku transportowego biorą udział wszystkie gałęzie transportu, jednak ze względu na cechy charakterystyczne każdego z nich udział ten nie jest równomierny.. Aktualnie mimo "drugiego dna" załamania gospodarczego kondycja finansowa przedsiębiorstw transportowych w Polsce nie .Charakterystyka przedsiębiorstwa w biznes planie.. Warto podkreślić, że w grupie 30 najwyżej noto‑ wanych krajów 24 są członkami OECD.Rodzaje przedsiębiorstw w Polsce Anna Nowak.. Transport przesyłowy 2.7.. Infrastruktura transportu w Polsce 2.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt