Karta charakterystyki orlen benzyna

Pobierz

Przejdź do treści Powrót O firmie Dla Ciebie Dla biznesu Relacje inwestorskie Kariera O firmiePary benzyny mog ą powodowa ć podra żnienie spojówek.. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE REACH.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa Benzyna bezołowiowa EuroSuper 95, Super Plus 98, VERVA 98 BENZYNA BEZOŁOWIOWA 95A z KEROPUR F Zawiera Benzyna 1.2.2.1.. KARTA CHARAKTERYSTYKIKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 10.08.2007 Aktualizacja: 01.01.2015 BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA (ORLESOL E70/120) Wersja:4.0CLP Strona 3 z 11 Kontakt z oczami: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody, usunąć szkła kontaktowe (jeśli są)KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 Data sporządzenia: 01.12.2010 Aktualizacja: 20.08.2018 BENZYNA SUROWA Wersja: 6.0 CLP Strona 2 z 16 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: STOT SE 3 (H336 może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy)Charakterystyka Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna to mieszanina nasyconych węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych (do 2,5%) oraz niewielkiej ilości węglowodorów nienasyconych (do 1,5%).. Otrzymywana jest na drodze katalitycznego uwodornienia i rektyfikacji pozostałości niearomatycznej po ekstrakcji aromatów..

Karta charakterystyki .

Linie produktów: ORLEN OIL.. z o.o. jest wytwarzana w Płocku przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w jednej z najnowocześniejszych rafinerii w naszej części Europy.Pokazać kartę charakterystyki lub etykietę/opakowanie personelowi medycznemu udzielającemu pomocy.. W?glowodory .KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 Oleje hydrauliczne Jasol Hydraulic HV 22, 32, 46, 68.. Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO dla pozyskanych danych w BORIM Sp.. Opakowania: 1000L, 205L, 20L, 5L.. Podobne produkty .Karta Produktu.. · gatunek D dla klimatu umiarkowanego - w okresie przejściowym - od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada.Zaświadczenie Krajowego Rejestru Długów.. ZastosowanieBenzyna apteczna to mieszanina nasyconych węglowodorów alifatycznych o ilości atomów węgla C6 i C7.. Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna otrzymywana jest z zachowawczej przeróbki ropy naftowej.. z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 114 .. KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. Może zawierać do 1% benzenu.. z o.o. 38-200 Jasło ul. 3 Maja 101 NIP Regon 180972309 KRS .Olej napędowy Ekodiesel ULTRA o właściwościach podanych w poniższym zestawieniu stosuje się w okresach: · gatunek B dla klimatu umiarkowanego - w okresie letnim - od 16 kwietnia do 30 września..

BENZYNA EKSTRAKCYJNA Karta charakterystyki produktu: SUBSTANCJA BENZYNA EKSTRAKCYJNA.

Dodatkowe informacje DLA BIZNESU REMIT Więcej DLA BIZNESU Hurtowe ceny paliw Więcej PKN ORLEN2 days agoRozpuszczalniki i nafty BENZYNA APTECZNA Charakterystyka Benzyna apteczna to mieszanina nasyconych węglowodorów alifatycznych o ilości atomów węgla C6 i C7.. Nazwa produktu:?BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA.. Pobierz plik.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 1.1.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa Benzyna bazowa Nazwa WE GAZOLINA Nr indeksowy 649-378-00-4 Numer rejestracji 01--0039 Numer WE 289-220-8 Numer CAS 86290-81-5 1.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) z późn.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU.. Nazwa: Benzyna lekka z krakingu parowego o dużej zawartości związków aromatycznych (ropa naftowa); Niskowrząca benzyna - niespecyfikowana Synonimy: Naphtha (petroleum .. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 09-411 Płock, ul. Chemików 7 Centrala: telefon (24) 365 00 .Składa się głównie z węglowodorówalifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C 4 do C 10 , wrzących w zakresie temp..

z o.o. to przede wszystkim paliwo czyste ...Pokazać kartę charakterystyki lub etykietę/opakowanie personelowi medycznemu udzielającemu pomocy.

z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 114BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 29.01.2009 Aktualizacja: 11.10.2018 Wersja: 7.0CLP Strona 1 z 12 .. ORLEN OIL Sp.. Otrzymywana jest na drodze katalitycznego uwodornienia i rektyfikacji pozostałości niearomatycznej po ekstrakcji aromatów.. SEKCJA 5.. WE Nr 1272/2008 (CLP) Z uwzgl ędnieniem UWAGI H (tre ść uwagi patrz sekcja 16) Zagro żenia fizykochemiczne Flam.. Bezpo średni kontakt z cieczą powoduje łzawienie, zaczerwienienie, obrz ęk, ból, podra żnienie oka.. Data opracowania: 10.12.2013 Aktualizacja: 2016-01-15 Wersja: 5 Strona 1 z 14 Rafineria w Jaśle Sp.. Udostępnij w mediach społecznościowych.. Facebook.. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (2015r.. Pobierz plik.. BENZYNA LAKOWA BEZAROMATYCZNA Data sporządzenia: 20.05.2011 Aktualizacja: 30.05.2017 Wersja: 2.0CLP Strona 1 z 10 .. ORLEN OIL Sp.. SEKCJA 5.. Pobierz plik.. Pobierz plik.. W naszej ofercie znajdują się zaawansowane technologicznie benzyny EuroSuper 95 oraz Super Plus 98.. Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe i wspomagające.. Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS.. Gaz płynny LPG* oferowany przez ORLEN Paliwa Sp.. ZastosowanieKARTA CHARAKTERYSTYKI Sekcja 1.. Zagro żenia dla zdrowia Asp.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 1.1..

Benzyna bezołowiowa 95 - PKN ORLEN Produkowana przez grupę Orlen benzyna bezołowiowa 95 pozwala na wykorzystanie pełni mocy samochodu, zapewniając równomierną pracę silnika.

Sprawdź naszą ofertę!. z o.o.Karta charakterystyki substancji chemicznej - benzyna_ekstrakcyjna Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 9 Data utworzenia: 2004/08/01KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11 1 H304 Połkni ęcie i dostanie si ę przez drogi oddechowe mo że grozi ć śmierci ą.Gazy węglowodorowe płynne są to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par mieszaniny węglowodorów, których podstawowymi składnikami są propan i butan, a także w niewielkich ilościach propylen, izobutan, metan, etan i pentan.. Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe.. Osoby udzielające pomocy w obszarze o nieznanym stężeniu par powinny być wyposażone w aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (do 2015r.). Osoby udzielające pomocy w obszarze o nieznanym stężeniu par/mgły powinny być wyposażone w odpowiednie ochrony dróg oddechowych.. PDS BENZYNA APTECZNA .. UL. CHEMIK?W 7 09-411 P?OCK DYSTRYBUTOR: ORCHEM-?D?. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY Zgodnie z rozp.. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1.Benzyna Nasze benzyny dostosowane są do wszystkich typów silników o zapłonie iskrowym, w tym również tych wyposażonych w instalację LPG oraz hybrydowych.. ZastosowanieKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 10.08.2007 Aktualizacja: 01.01.2015 BENZYNA 110+ (ORLESOL 110/170) Wersja: 4.0CLP Strona 3 z 11 gałką oczną.. zmianami BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA () .Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych dla motoryzacji oraz przemysłu, płynów eksploatacyjnych i kosmetyków.. Kontakt benzyny ze skór ą powoduje zaczerwienienie, łuszczenie, obrz ęk, podra żnienie skóry..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt