Czynniki sprzyjające imigracji do londynu i paryża

Pobierz

Tolerancja społeczeństwa .. Uczeń: • wymienia zadania i funkcje rolnictwa • wyjaśnia znaczenie terminu plonyPortal każdego, kto planuje podróż.. Ponad 500 linii lotniczych, 200 000 tras do 5000 lotnisk.. • podać podstawowe cechy wielkich metropolii (np. duża liczba ludności, wysoka gęstość• omawia przyczyny nielegalnej imigracji do Europy • ocenia skutki migracji ludności między państwami Europy oraz imigracji ludności z innych kontynentów • ocenia rolę i funkcje Paryża i Londynu jako wielkich metropolii Wymagania edukacyjne na ocenę klasyfikacyjną roczną ocena niedostateczna• omawia przyczyny nielegalnej imigracji do Europy • ocenia skutki migracji ludności między państwami Europy oraz imigracji ludności z innych kontynentów • ocenia rolę i funkcje Paryża i Londynu jako wielkich metropolii DZIAŁ Gospodarka Europy Tematy Liczba godzin Wymagania dla ucznia na uzyskanie konkretnej oceny Uczeń:• wymienia czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności Europy • wyjaśnia znaczenie terminu gęstość zaludnienia • wskazuje na mapie rozmieszczenia ludności obszary o dużej i małej gęstości zaludnienia• wskazuje Paryż i Londyn na mapie Europy Uczeń: • omawia przebieg umownej granicy między Europą a Azją • wymienia czynniki decydujące o długości linii brzegowej Europy • wymienia największe krainy geograficzne Europy i wskazuje je na mapie • opisuje położenie geograficzne Islandii na podstawie mapy ogólnogeograficznej• wyjaśnia, do czego służą współrzędne geograficzne Uczeń: • wymienia cechy południków i równoleżników • podaje wartości południków i równoleżników w miarach kątowych • wyjaśnia znaczenie terminów: długość geograficzna, szerokość geograficzna • wyjaśnia znaczenie terminów: rozciągłość południkowa,• wskazuje Paryż i Londyn na mapie i kraje emigracyjne w Europie Europy miastami świata na podstawie • przedstawia kryterium wyróżniania stref klimatycznych • omawia cechy wybranych typów i odmian klimatu Europy na podstawie klimatogramów • wymienia i wskazuje na mapie powstałe na przełomie lat 80. i 90..

XX w.• wymienia czynniki decydujące o długości linii brzegowej Europy ... • porównuje Paryż i Londyn pod względem ich znaczenia na świecie.

Pomoc finansowa państwa.. Londyn i Paryż - wielkie miasta Europy • na podstawie ilustracji porównać centra i przedmieścia Londynu i Paryża; • przyporządkować główne funkcje do właściwych części wielkich metropolii (dzielnic centralnych i peryferyjnych); • podać podstawowe cechy wielkich metropolii (np. duża liczba ludności, wysoka gęstość .• omawia przyczyny nielegalnej imigracji do Europy • ocenia skutki migracji ludności między państwami Europy oraz imigracji ludności z innych kontynentów • ocenia rolę i funkcje Paryża i Londynu jako wielkich metropolii.. Gospodarka Europy.. zdefiniować szerokość geograficzną; na podstawie wartości szerokości geograficznej znaleźć odpowiedni równoleżnik na mapach w różnych skalach;omawia przyczyny nielegalnej imigracji do Europy ocenia skutki migracji ludności oraz imigracji ludności z innych kontynentów ocenia rolę i funkcje Paryża i Londynu jako wielkich metropolii• wskazuje Paryż i Londyn na mapie Europy Uczeń: • omawia przebieg umownej granicy między Europą a Azją • wymienia czynniki decydujące o długości linii brzegowej Europy • wymienia największe krainy geograficzne Europy i wskazuje je na mapie • opisuje położenie geograficzne Islandii na podstawie mapy ogólnogeograficznej• przyporządkować główne funkcje do właściwych części wielkich metropolii (dzielnic centralnych i peryferyjnych)..

Chęć poznania innych kultur oraz nauki języka obcegoPodaj trzy czynniki sprzyjające imigracji - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.INFO: Francja i Wielka Brytania chcą zaostrzyć kontrole, aby zapobiec nielegalnej imigracji do Anglii przez północną Francję.

• podać podstawowe cechy wielkich metropolii (np. duża liczba ludności, wysoka gęstość zaludnienia i zabudowy); • wyjaśnić przyczyny szybkiego rozwoju Londynu i Paryża;przestrzenny Londynu i Paryża na podstawie map • omawia wpływ ukształtowania powierzchni na klimat Europy • porównuje piramidy wieku i płci społeczeństw: młodego i starzejącego się • przedstawia skutki zróżnicowania kulturowego ludności Europy • przedstawia korzyści i zagrożenia związane z migracjami ludnościimigracji do Europy - ocenia skutki migracji ludności między państwami Europy oraz imigracji ludności z innych kontynentów - ocenia rolę i funkcje Paryża i Londynu jako wielkich metropolii.17..

... i Węgier sprzyjające rozwojowi rolnictwa na podstawie map ogólnogeograficznych i tematycznych • wymienia czynniki rozwojuprzedmieścia Londynu i Paryża; • przyporządkować główne funkcje do właściwych części wielkich metropolii (dzielnic centralnych i peryferyjnych).

Uczeń: • wymienia zadania i funkcje rolnictwa • wyjaśnia znaczenie terminu plony Gospodarka Europy.. Łatwy dostęp do towarów i usług.. W porcie Calais zostaną zaostrzone kontrole i powstanie wspólne centrum koordynacyjne.. Inspektorzy dostaną najnowsze technologie do wykrywania ukrytych ludzi.. Możliwość dołączenia do rodziny mieszkającej w innym kraju .. Londyn i Paryż - wielkie miasta Europy • na podstawie ilustracji porównać centra i przedmieścia Londynu i Paryża; • przyporządkować główne funkcje do właściwych części wielkich metropolii (dzielnic centralnych i peryferyjnych)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt