Aceton dorex karta charakterystyki

Pobierz

KARTA CHARAKTERYSTYKI.. GS-83 KONTAKT 2015 -- KCH wersja 5.. 2 .Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca RS Components SAS Rue Norman King CS40453 60031 Beauvais Cedex France +48 22 223 11 11 1.4.. Regulamin Programu Multisport dlaKarta Charakterystyki.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Numer telefonu alarmowego: Europejski numer alarmowy: 112 (24h)Leia gratuitamente por 30 dias.. 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania .. Sterilit I JG598 - Karta Charakterystyki.. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane rozcieńczalnik, wysoko wydajny środek czyszczący 1.3. w zakresie chemikaliów - REACH (Art. 31, załącznik II) Azotan amonu - porowate granulkikarta charakterystyki niebezpiecznej substancji - Mop.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Płyn do płukania tkanin Numer produktu: 0016132549Ta Karta Charakterystyki została przygotowana dobrowolnie : to nie jest wymaganie Artykułu 31 przepisów EC 1907/2006.. close menuAdres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Dystrybutor: Tesco/Polska/Sp.. Produkt spełnia kryteriaKARTA CHARAKTERYSTYKI Springforce Fabric Softener Floral 4L Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) artykuł 31, załącznik II ze zmianami..

Olej solarowy - karta charakterystyki.

Istnieje ryzyko samozapłonu.. Silk cds music.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.. : +32(0)52/45.00.34 E-mail : CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporz ądzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) i z Rozporz ądzeniem (UE) Nr 2015/830 Aceton Aktualizacja: 2018-8-6 Wydrukowano: 2018-9-28 Wersja: 15KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2015/830 Data sporządzenia: 08.2011 .. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA tel/fax: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 .. Aceton 5-10 67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 Flam liquid 2, H225, Eye irrit.. Numer telefonu alarmowego .. KARTA CHARAKTERYSTYKI RS Pro Acetone RS CLP/GHS revision date 01/12/20.. phone/fax: +48 89 513 62 76. phone/fax .Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.. Sprawdzian 2.. Dystrybutor: ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" Spółka z o.o.. Data aktualizacji: 2019-11-14 Wersja: 0.3 RS Pro Acetone Zwroty wskazujące .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późn.. Zagrożenie dla zdrowia: produkt szkodliwy dla zdrowia w przypadku narażenia drogą oddechową, drażniący, działa drażniąco na oczy, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy.Dorex - Produkujemy najwyższej jakości rozcieńczalniki, farby, kleje i inne wyroby chemii budowlanej.Acetone luzem 1.2..

Karta charakterystyki.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady .. 2002 nr 140 poz. 1171) będącym aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 11 stycznia 2001r o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11 z dnia 14 lutego 2001. poz.84 - z późniejszymi zmianami) Stopień zagrożenia : WYSOKI (3 stopień w 4 stopniowej skali) R 36/37/38 - Działa .. :Karta charakterystyki dostępna na żądanie.. Warszawa: Dostawa komory rękawicowej do pracy w atmosferze.. Aesculap Eloxal Cleaner.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki · Producent/Dostawca: TP SELENA S.A. ul. Wyścigowa 56e, 53-012 Wrocław, Poland infolinia: 0801 350 500 e-mail: BDO: 000015312 · Komórka udzielająca informacji: · 1.4.. Szmaty, ścierki, papier i podobne materiały, które uległy zanieczyszczeniu olejem powinny zostać umieszczone w wodzie lub w szczelnych metalowych pojemnikach!. Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeńTitle: corso_karta_charakterystyki Author: Asia Created Date: 4/16/2020 2:40:02 PMKARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Bona SuperSport Deep Clean Ograniczenia dotyczące informacji:: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Opis produktu :Środek czyszczący..

Unicool Mikro E - karta charakterystyki.

Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji:Zawiera oleje schnące.. zmianami ACETON Data sporządzenia: 15.09.1999 r. Strona 1 z 11 Data aktualizacji: 15.05.2017 r. Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWAKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2015/830 SEKCJA 1. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń.. e-mail: .. Zawiercie, 15 grudzień 2015r.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat 1 9240 Zele Belgium Tel.. nr 140, poz. 1171 z 2002 r.) Data sporządzenia: 05.03.. Karta charakterystyki substancji chemicznej - acetonKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt