Metody nauczania wg kruszewskiego

Pobierz

Metody oparte na słowie (METODY SŁOWNE) metoda samodzielnych doświadczeń (stwarzanie warunków do samodzielnej zabawy, ułatwianie nawiązywania kontaktów z otoczeniem społecznym, przyrodą i sztuką z własnej inicjatywy) metoda kierowania aktywnościąmetody ćwiczebne, metody realizacji zadań wytwórczych.. Metody nauczania teoretycznego: wykład, pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wyjaśnienie; Metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż, inscenizacja.. Przejawia się to poprzez osobisty wpływ wychowawcy.Treści kształcenia (wg Kruszewskiego) - łączą w sobie treści celów kształcenia, ale też wyrażają pomiar dydaktyczny, procesy psychiczne, wyznaczają metody oraz zasady organizowania sytuacji dydaktycznej, w której znajduje się i działa uczeń.. Tak np. głównym kryterium wyróżniania metod podających jest praca nauczyciela, ściślej podawanie uczniom nowego materiału.Metody oparte na działaniu (METODY CZYNNE) 2. c) są podstawowym kryterium w opracowaniu i doborze metod, form oraz środków dydaktycznych.. d) są kryterium oceny efektywności pracy nauczyciela i uczniów, działalności całej szkoły.Program nauczania dla zawodu Definicja programu nauczania wg.. Stąd też przez metodę nauczania będziemy rozumieć ,,sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający osiąganie celów kształcenia, inaczej mówiąc, wypróbowany układ czynności nauczycieli i uczniów realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów'" (Okoń).CELE KSZTAŁCENIA: a) stanowią podstawę różnych koncepcji kształcenia..

b) według nich można dobrać i ułożyć treści oraz program nauczania.

Podstawę metody stanowi ćwiczenie, które jest wielokrotnym wykonywaniem jakiejś czynności dla nabycia wprawy i uzyskania coraz wyższej sprawności w działaniach umysłowych i praktycznych.Program nauczania dla zawodu Definicja programu nauczania wg Wincentego Okonia Program nauczania przedstawia cele, treści oraz metody nauczania i uczenia się danego przedmiotu,Przykłady wykorzystania zasad i metod nauczania Zasady nauczania to ogólne normy postępowania dydaktycznego, które określają, jak należy realizować cele kształcenia.. Metody sytuacyjne: - nagradzanie i karanie - przekonywanie i stawianie zadań (zadań) wg Konarzewskiego 1. metody słowne; metody oglądowe; metody praktyczne; metody gier dydaktycznych.. Metody podające (słowne, asymilacji wiedzy): Wykład informacyjny (konwencjonalny) Słowne przekazywanie określonych treści kształcenia w postaci wypowiedzi ciągłej, usystematyzowanej, w przystępnej formie, zgodnej z zasadami logiki.Program nauczania wg: a) .. którą nauczyciel planuje przekazać w toku indywidualnego lub zbiorowego nauczania.. Podstawę metody stanowi ćwiczenie, które jest wielokrotnym wykonywaniem jakiejś czynności dla nabycia wprawy i uzyskania coraz wyższej sprawności w działaniach umysłowych i praktycznych.Metoda ta opisywana jest w literaturze pod wieloma nazwami: giełda pomysłów, sesja odroczonego wartościowania, metoda Osborna - brainstorming, konferencja dobrych pomysłów, jarmark pomysłów, sesja odroczonej oceny..

Jedna z odmian dyskusji dydaktycznej.Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo ...

W skład tego modelu wg Wragga [8] wchodzą trzy wymiary: .. wymagania programowe wg Kruszewskiego [2] .. metod kształcenia .Według Kazimierza Sośnickiego istnieją dwie metody nauczania: - metody podające - metody poszukujące.. perswazji - met.. Metody oparte na obserwacji (METODY OGLĄDOWE) 3.. § METODY ĆWICZEBNE - mają na celu usprawnienie uczniów do udziału w realnych zadaniach twórczych.. b) Kruszewskiego Jest to zbiór planowanych czynności ucznia wyznaczonych przez materiał nauczania i zaplanowaną zmianę psychiczną, .. Metody nauczania: Pogadanka - to dialog nierównoprawnych stron: nauczyciela, który stawia różnie zbudowane pytania, i ucznia, który odpowiada; nauczyciel wie do czego zmierza każde pytanie.• metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż, inscenizacja..

Bogdan Nawroczyoski dzieli "formy nauczania" na: - metody podające, - metody poszukujące, - metody laboratoryjne.

Metody nauczania: Pogadanka - to dialog nierównoprawnych stron: nauczyciela, który stawia różnie zbudowane pytania, i ucznia, który odpowiada; nauczyciel wie do czego zmierza każde pytanie.Metody nauczania (wg Kruszewskiego) - czynności nauczyciela, dzięki którym wprowadza on do lekcji wiadomości i kieruje ich biegiem.. Przestrzeganie tych norm pozwala nauczycielowi zaznajamiać uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy, rozwijać ich zainteresowania i zdolności poznawcze, wpajać im określone poglądy oraz wdrażać do .Charakterystyka metod Nazwa metody Założenia metodyczne Uwagi dotyczące zalet, efektów stosowania I. zadaniowa 2.Grupowe met..

Metody nauczania (wg Kruszewskiego) - czynności nauczyciela, dzięki którym wprowadza on do lekcji wiadomości i kieruje ich biegiem.

metody pisemneMetoda wpływu osobistego: Wychowawca może wpływać na wychowanka w sposób bezpośredni poprzez skierowanie w jego kierunku zachowania, na przykład poprzez danie mu wprost do zrozumienia, iż jego zachowanie jest przykre nauczycielowi, lub odwrotnie, że je popiera.. Wg K. Kruszewskiego zasady dydaktyczne to: "ogólne normy postępowania nau- czyciela w czasie przygotowania i prowadzenia lekcji umożliwiające uwzględ- nienie jednocześnie informacji z wielu źródeł i utrzymanie kierunku czynności uczenia się uczniów".. U podstaw tych podziałów znajdują się różne kryteria.. Metody indywidualne - nagradzanie i karanie - modelowanie - met.. Klasyfikacja K. Kruszewskiego:prof Ćwikliński wykłady z dydaktyki ogólnej w.okoń do dydaktyki wyd od 95r cz.kupisiewicz dydaktyki nowe wyd pod red k.kruszewskiego nauczania: czynnościwg Kruszewskiego 1.Metody strukturalne: - stanowienie obyczajów - dyfuzja obyczajów - pobudzanie wynalazczości zesopł.. METODY ĆWICZEBNE - mają na celu usprawnienie uczniów do udziału w realnych zadaniach twórczych.. Dyskusja konferencyjna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt