Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego klasy

Pobierz

Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadzi pedagog szkolny.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. KLASA PIERWSZA pracowała z podręcznikiem " Nasz Elementarz" MEN Marii Lorek i Lidii Wollman, oraz " Ćwiczeniach z pomysłem" WSIP.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docKlasa IIb.. Wspólnie zrealizowano przedsięwzięcia w ramach zajęć przedmiotowych, zajęć z1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z realizacji programu pracy z patronemSprawozdanie z realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019 W roku szkolnym 2018/2019 działalność wychowawczo-profilaktyczna Szkoły ukierunkowana była w sposób szczególny na: 1. wskazywanie społecznie akceptowanego systemu wartości.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMÓW WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYKI Zadaniem badań ewaluacyjnych jest dostarczenie wielopłaszczyznowego oglądu, który pozwalałby oszacować efektywność i jakość programu w kategoriach poprawy jakości, wzrostu wiedzy i umiejętności, zmiany postaw, stosowania standardów i wielu innych· przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, · zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, · są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,Sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczego Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudnikach w I półroczu roku szkolnego 2013/ 2014 Program Wychowawczy przedszkola realizowany jest zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego i zawiera następujące obszary:-· Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w .Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego..

wychowawczego "Bezpieczni w komputerowym świecie".

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.INFRMACJA O REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA.. 2.KLAUZULA INFORMACYJNA Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE .Opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń od substancji psychoaktywnych, przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz w oparciu o wyniki .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 ..

... Grupa liczy 10 osób z klasy IV i 10 osób z klasy V.

Kształcenie zintegrowane - działania wychowawcze i profilaktyczneSzkoła Podstawowa im.. Projektowanie zmian w programie wychowawczym szkoły.. średnia ocen z .Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pn. .. Klasa III liczy 10 uczniów.. 4.Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego za I półrocze roku szkolnego 2018/19 w Szkole Podstawowej w Pieczyskach.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Nauczyciele realizując tematykę ujętą w programie stosują wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego czyli obserwacja ucznia i jego pracy, rozmowa z nim .A realizacja programu spoczywa na wszystkich nauczycielach, pracownikach administracji i obsługi szkoły.. Integralną część programów stanowiły działania podejmowaneSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO ORAZ GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE III f ROK SZKOLNY 2010/2011 wychowawca: Aleksandra Fras 1.. Planowana wycieczka turystyczno - krajoznawcza nie doszła do skutku ze względów finansowych uczennic.. - wypracowanie przez klasę zasad współpracy, organizacja pomocy koleżeńskiejZadania Zespołu Wychowawczego: Współpraca z dyrektorem oraz nauczycielami.. Opiera się on na założeniu, że jednym z podstawowych źródeł uzależnień są deficyty rozwoju emocjonalnego oraz zła adaptacja do ról i warunków życiowych.Sprawozdanie z realizacji planu dzialaó wychowawczo- profilaktycznych w klasach 1-111 w I pólroczu roku szkolnego 2018/2019 opracowane na podstawie Programu Wychowawczo — Profilaktycznego Szkoly Podstawowej Nr 99 we Wroclawiu..

Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.

SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ZA OKRES ROKU SZKOLNEGO / (Jest to sprawozdanie z pracy za jeden okres do odczytania na konferencji) .. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. W Szkole Podstawowej Nr 99 wszyscy wychowawcy realizujq dzialania zawarte wSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/15 - LESZEK MARĆ NAUCZYCIEL GIMNAZJUM W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM.Realizując podstawę programową z wychowania fizycznego szczegółową uwagę zwróciłem na dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne oraz zrozumienie .PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY I Plan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.. 2. rozwijanie postaw moralnych zgodnych z przyjętym systemem .Sprawozdanie z działalności wychowawcze i profilaktycznej w klasach I - VI w roku szkolnym 2012/2013 By Aneta Jablonska in Profilaktyka uzależnień on 7 lipca 2013 ..

W roku szklonym 2010/2011 zrealizowano prawie wszystkie założenia planu wychowawczego klasy IIIf.

W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Proponowanie zadań wychowawczych dla poszczególnych poziomów klas, priorytety, tematykę wraz z formami realizacji.Realizacja elementów programu profilaktyczno-wychowawczego "Spójrz inaczej" podczas lekcji wychowawczych (większość nauczycieli została przeszkolona w zakresie jego realizacji).. Program wychowawczo - profilaktyczny podlega ewaluacji, a wyniki podaje .. Szkoła współpracuje z rodzicami w realizacji działań wychowawczych.. - lekcje wychowawcze prezentujące prawa człowieka, .. - uczestnictwo uczniów klasy III te/th wraz z paniami Danutą Boczek i Elizą Nadobną w wycieczce: Śmiełów - Nosków - Święta Góra (7 października 2010 r.), .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Jana Pawła II w Łaszewie Sprawozdanie śródroczne z realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020 Klasa I • ZREALIZOWANE ZADANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY, PROGRAMU PROFILAKTYKI ORAZ PLANU WYCHOWAWCY KLASYSprawozdanie z realizacji programu profilaktyczno -.. Program realizowany jest przez wszystkich nauczycieli uczących w klasach I - VI.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: Uwagi o realizacji programu: W mojej klasie za najważniejsze osiągnięcia uważam: W mojej klasie napotkałam/em trudności w postaci:przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt