Linde karta charakterystyki

Pobierz

Karta Charakterystyki INOmax 400 ppm.. Zaleca si przechowywa w pobli簀uKARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji 07-cze-2021 Wersja 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. E-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ CM) KARTA CHARAKTERYSTYKI Wod .. Skład i informacja o składnikach Skład: tlen, ok. 100%.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz €zastosowania odradzaneKARTA CHARAKTERYSTYKI Wod .. Działamy nieprzerwanie na polskim rynku oraz poza jego granicami od ponad 28 lat.. 2009 Data aktualizacji: 20.11.2012 2 3. spółki/przedsiębiorstwa.. Karta Charakterystyki Acetylen.KARTA CHARAKTERYSTYKI Dwutlenek węgla Data wydania: Aktualizacja: 16.01.2013 02.09.2020 Wersja: 3.2 Nr karty charakterystyki (SDS): 2/16 SDS_PL - ul. prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 Kraków E-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ CM)KARTA CHARAKTERYSTYKI CORGON 18 Data wydania: Aktualizacja: 16.10.2013 02.09.2020 Wersja: 2.4 Nr karty charakterystyki (SDS): 3/16 SDS_PL - załączniku IV/V rozporządzeni a 1907/2006 (WE), zwolniony z obowiązku rejestracji.KARTA CHARAKTERYSTYKI Tlen spr .. Nr rejestracji: Substancja zwolniona (Załącznik V) Składnik / Nr CAS / Nr WE Tlen / 7782-44-7 / 231-956-9 Numer indeksowy: 008-001-00-8KARTA CHARAKTERYSTYKI O2 5 %;Ar 95 % Data Wydania: Data wydania: 16.10.2013 23.10.2017 Wersja: 2.0 Nr karty charakterystyki (SDS): 4/14 SDS_PL - 5.3 Informacje dla straży pożarnej Szczególne procedury gaśnicze: W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek..

SEKCJA 5.Ciekły azot - karta charakterystyki aktualizacja 01.04.2020.

Karta Charakterystyki Azot Sprężony.. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1.. Inne zagrożenia Brak informacji dotyczących spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia 1907/2006 (REACH).KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. Linde beim führenden Marktplatz für Gebrauchtmaschinen kaufenAdministratorem podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Linde Gaz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków, KRS: ).Karta Charakterystyki Tlen medyczny.. Strona 5 z 14 Odpowiednie ś rodki ga ś nicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki ga śnicze (A,B,C), dwutlenek w ęglaKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ TLEN SKROPLONY Wydanie: 2 Nr karty: 3 Data sporządzenia: 2.. Karta Charakterystyki Podtlenek azotu medyczny.. E-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ CM) KARTA CHARAKTERYSTYKIMoved Permanently.. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Brak danych SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARUOsoba odpowiedzialna za kart ę charakterystyki: Magdalena Chrab ąszcz e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce : Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel..

Identyfikator produktu Nazwa produktu SK-FIX Component A Numer karty charakterystykiOCPC00059 1.2.

Jesteśmy firmą z bogatymi tradycjami.. Agent Max - Kostka toaletowa do WC FOREST RINGS PL.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI MIESZANINY METANU (10%) W ARGONIE Wersja: 02 Nr karty:STP-020 Data sporządzenia: 2017-02-06 Data aktualizacji 2017-12-14 Strona 3 z 6 Sekcja 6. zm. ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY Data wydania: 07.01.2014 Aktualizacja: - Strona/stron: 3/17 Wydanie 1 2.3.. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r.. Mieszaniny Numery identyfikujące Nazwa Klasyfikacja Zakres stężeń Numer indeksowy: 008-003-00-9Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY (Ciąg dalszy) Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11. : PL-AR-003A 1/10 Uwaga SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja ..

Nazwa handlowa : Argon Nr karty charakterystyki : PL-AR-003AAgent Max - ActiveColour kostka fala do wc Chlorine Power PL. Karta Charakterystyki Dwutlenek węgla.

Ciekły azot POP_V.1.0_01.04.2020_PL.. Wpływ amoniaku na środowisko naturalne jest minimalne ze względu na zerową wartość wskaźników ODP i GWP.. Karta Charakterystyki INOmax 800 ppm.. Z bezpiecznegokarta produktu producent: pz cussons polska s.a. adres: ul. chocimska 17 00-791 warszawa telefon: +48 /22/ 852 87 03 fax: +48 /22/ 852 87 01 data wydania: 30/06/2011 nr wersji: 02 1. identyfikacja produktu nazwa handlowa : luksja creamy mydŁo w pŁynie 1. mleczko baweŁniane i prowitamina b5 2. oliwka i aloe vera 3. jaŚmin i zielona herbata 4.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ AZOT SKROPLONY Wydanie: 2 Nr karty: 3 Data sporządzenia: 2.. +48 12 411 99 99, +48- 12 424 89 22 Telefon czynny codziennie przez cał ą dob ę.Witamy na stronie internetowej BATO!. 2009 Data aktualizacji: 27.05.2013 4 Norma EN 137 - izolujące aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem, z otwartym obiegiem, wyposażone w maskę pełnotwarzową.Informacje dla lekarza Personelowi medycznemu udzielającemu pomocy pokazać kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie.. Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości farb, rozcieńczalników oraz wyrobów do drewna.. E-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ CM) KARTA CHARAKTERYSTYKIKARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - REACH) Wersja: N°5 (03/04/2012) Nazwa: ANIOXYDE 1000 RECONSTITUTE- 1081/A1000 Data: 20/07/2012 Strona 2/8 Nowelizacja: N°7/T1 (31/01/2012) Spółka: Laboratoires ANIOS 3.2..

Popularne zastosowania: Chłodnictwo przemysłowe Chłodnictwo transportoweKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830 Argon PL (polski) SDS Ref.

Szczególne sposoby leczenia Leczenie objawowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt