Graficzna prezentacja danych liczbowych w arkuszu kalkulacyjnym to

Pobierz

Wprowadzenie do tematu (5 min).. Wykresy znakomicie ułatwiają przedstawianie i analizę różnych danych.. (*) Prezentacje graficzne rozwiązań zadań matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym: a) Zdarzenia losowe, funkcje statystyczne, b) Wykresy funkcji nieliniowych: kwadratowych typu y=ax 2 +b itp. · Badanie wpływu współczynników a,b, 2 godz. 6.Interpretacja danych w arkuszu z wykorzystaniem wykresów.. Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem Excela i chciałbyś stworzyć swój pierwszy wykres kołowy, to dzisiejszy artykuł może okazać się bardzo pomocny.. Nauczyciel nawiązuje do poprzedniej lekcji, wskazując na zalety przedstawienia wykresu funkcji kwadratowej w arkuszu kalkulacyjnym: • możliwość obserwacji jak wpływa zmiana wielkości współczynników funkcji na wygląd wykresu;(4.4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów; (4.5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje podstawowe operacje bazodanowe; To co, zaczynamy!Opracowywanie danych liczbowych i ich gra czna prezentacja Zadanie 1 Za pomoc¡ funkcji SUMA wyznaczy¢: a) 1+2+3+ +150 b) 1+4+7+ +298 c) 1+2+4+8+ +2048 d) 1+ 1 2 + 1 3 + + 1 199 + 1 200 e) 1 3 + 4 6 + 7 9 + 298 300.. Każda komórka posiada własną nazwę, która powstaje z litery kolumny i numeru wiersza np.3..

Omawia rolę graficznej interpretacji danych z arkusza kalkulacyjnego.

komórka.. Wszystkie arkusze tworzą zeszyt (skoroszyt);.. Typy wykresów: - kolumnowy (słupkowy) zastosowanie: ułatwia porównywanie danych liczbowych - można na nim w obrazowy sposób przedstawić, jak zmieniały się dane w określonym czasie; - liniowy.Wykres to graficzna prezentacja zgromadzonych danych w arkuszu kalkulacyjnym.. 2.Budowa arkusza kalkulacyjnego.1.. Przykłady: 1.. Uczniowie poznają metodę tworzenia wykresów - niezależną od wersji programu MicrosoftArkusz kalkulacyjny.. zaznaczony wiersz.. Cele operacyjne lekcji : • uczeń potrafi wprowadzić określone dane liczbowe lub tekstowe do arkusza kalkulacyjnego, • uczeń zastosuje w zadaniach podstawowe funkcje, • uczeń wymieni etapy tworzenia wykresu w arkuszu kalkulacyjnym,Lekcje ze statystyki Marek Kmiecik Zespół Szkół Technikum w Krzepicach Strona 4 z 24 Lekcja 3 Grupowanie materiału statystycznego Rodzaje grupowania: • typologiczne - (np. wg cech terytorialnych, rzeczowych, czasowych) mające na celu wyodrębnienie grup różnych jakościowo, • wariacyjne - mające na celu uporządkowanie badanej zbiorowości i poznanie jej struktury, które polega naArkusz kalkulacyjny - program służący do wykonywania tabel, obliczeń i wykresów np. Microsoft Office Excel lub OpenOffice Calc; Arkusz - to jedna strona w programie..

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc.

Uaktywnienie wzoru: wciśnięcie Enter po napisaniu jego treści.. Nale»y zwróci¢ uwag¦: w jaki sposób wprowadzamy seri¦ danych, jak u»ywa¢ funkcji SUMA i jaka jest jej skªad-nia, jak budujemy formuªy.• W tym temacie uczniowie zapoznają się z graficzną prezentacją danych w arkuszu kalkulacyj- nym.. Je»eli wprowadzona warto±¢ liczbowa jest zbyt dªuga w stosunku do szeroko±ci kolumn,y tzn. nie mie±ci si¦ w caªo±ci w danej komórce, program wy±wietli t¦ liczb¦ w formacie wykªadniczym (np. 6,06E +09) lubPodstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym: zaznaczanie komórek, bloku, odczytywanie adresów, wpisywanie formuł Wprowadzanie danych liczbowych i tekstowych Proste obliczenia z zastosowaniem arkusza z wykorzystaniem formuł Cele operacyjne: Wiadomości Uczeń potrafi: wymienić elementy arkusza kalkulacyjnegoWykres to graficzna prezentacja danych arkusza kalkulacyjnego przedstawiona w postaci diagramu lub wykresu w prostokątnym układzie współrzędnych.. Rozwinięcie celów dydaktycznych w struktury wiedzy i umiejętności Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę zajęć..

prezentacja graficzna w układzie współrzędnych.

Wykorzystuje się go np. do sporządzania kalkulacji finansowych, obliczeń statystycznych, matematycznych, a także przygotowania listy zakupów czy też planowania i kontrolowania wydatków.. Dane w arkuszu Typy danych: tekst, dane liczbowe (w tym liczb,y dat,y godziny), formuªy (wzory) 2.1.. Przy pomocy odpowiednich funkcji można dokonywać różnych na nich, nierzadko bardzo skomplikowanych obliczeń.. Ta drogą można wygodnie oglądać filmy instruktażowe o Excelu i jednocześnie pracować w arkuszu lub dołączyć film do prezentacji danych.. Pozwalają na pokazywanie istotnych informacji w prosty i przejrzysty sposób.. Dużym ułatwieniem przy wprowadzaniu danych .Graficzną ilustracją danych liczbowych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym jest kolumna.. Zmiana danych w arkuszu powoduje automatycznie odpowiednią zmianę na wykresie.. Najczęściej używane typy wykresów: - kolumnowy (słupkowy)TEMAT: Wykresy w arkuszu kalkulacyjnym.. Na osi x zaznacza się liczby naturalne n, a na osi y odpowiadające im wartości liczbowe ciągu a n. Punkty o tak wyznaczonych współrzędnych prezentują graficznie ciąg.Graficzna prezentacja danych Wykresy w programie Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel..

Serie danych - Uchwyt wypełnienia.

Element scenariusza Treść zajęć 1 el ogólny Zapoznanie uczniów z reprezentacją danych w komputerze.Arkusz kalkulacyjny znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zbiera się i przelicza dużo danych liczbowych.. Podświetlenie komórki C1(w polu odwołania pojawi się C1) i wpisanie w pasku wzoru:Temat : Graficzna prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym.. 2Wykres to graficzna prezentacja danych arkusza kalkulacyjnego przedstawiona w postaci diagramu lub wykresu w prostokątnym układzie współrzędnych.. Typy wykresów: - kolumnowy (słupkowy) zastosowanie: ułatwia porównywanie danych liczbowych - można na nim w obrazowy sposób przedstawić, jak zmieniały się dane w określonym czasie; - liniowy.Wykres to graficzna prezentacja danych arkusza kalkulacyjnego przedstawiona w postaci diagramu lub wykresu w prostokątnym układzie współrzędnych.. Filmy.. 6. obszar arkusza znajdujący Się W komórkach A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3,D1,D2,D3 posiada adres A1.D3 A1:D3 A1,D3 A1;D3 7.. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.. Dodatek ten pozwala na oglądanie filmów w arkuszu, głównie z You Tube.Temat zajęć Reprezentacja danych w komputerze Dział Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego Klasa (poziom edukacyjny) I, II Czas trwania zajęć 2 godziny Lp.. Treść wzoru wprowadzana jest w pasku wzoru.. Najczęściej używane typy wykresów: - kolumnowy (słupkowy)W arkuszu kalkulacyjnym działania są instrukcjami podstawienia (tzw. wzory) wykonywanymi na komórkach.. Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób.. Popularny program stosowany w księgowości oraz w biurze.Arkusz kalkulacyjny jest programem komputerowym, który przedstawia dane — głównie liczbowe.. 2.PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH.. Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.. Informatyka Graficzna prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym Informatyka - szkoła gimnazjalna - Scholaris -Wykres to graficzna prezentacja danych arkusza kalkulacyjnego przedstawiona w postaci diagramu lub wykresu w prostokątnym układzie współrzędnych.. Dane zawarte w arkuszu można przekształcić w obraz, na którym od razu będą widoczne porównania czy trendy.2.. Arkusz kalkulacyjny pozwala także na prezentację wprowadzonych liczb w postaci rozmaitych .Grafika.. Dane te zademonstrowane są w postaci dwuwymiarowych tabel.. 1.Wykres (diagram) to graficzna prezentacja danych, w której liczbom zapisanym w arkuszu odpowiadają słupki, linie czy wycinki koła.. Komórka - mały prostokąt powstający z przecięcia kolumn i wierszy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt