Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna pojazdów

Pobierz

Szczególnie starannej obsługi wymaga układ hamulcowy.. 1.Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), ( Operations and Maintenance Manuals O&MM) zwana również paszportem maszyny, jest opracowana dla każdej maszyny lub urządzenia osobno i powinna zawierać: charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne.. Ciśnienie w instalacji hamulcowej dwuprzewodowej 0,65-0,8 MPa Ciśnienie w instalacji hamulcowej jednoprzewodowej 0,58-0,63 MPaEksploatacja przyczepy jest związana z eksploatacją pojazdu holującego.. Własności trakcyjne pojazdów samochodowych.. Wymagania, kryteria doboru.. Organizacja eksploatacji pojazdów samochodowych2.. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12/20172.Charakterystyka techniczno-ekonomiczna i eksploatacyjna analizowanego przedsiębiorstwa 3 Przedsiębiorstwo, w którym dokonano analizy kosztów działal-ności to średnia firma mająca swoją siedzibę w południowej Polsce.. Zasady eksploatacji pojazdów samochodowych 1.2.1.. Techniczno-eksploatacyjna charakterystyka samochodów 1.2.3.. Środki transportowe w strukturze restrukturyzowanych kolei.. Organizacja eksploatacji pojazdów samochodowych 1.3.1.2.. Organizacja eksploatacji pojazdów samochodowych 1.3.Tabliczka znamionowa producenta (opis) Tabliczka znamionowa producenta - oznacza tabliczkę lub etykietę umieszczoną przez producenta na pojeździe, która spełnia główne wymogi techniczne niezbędne do identyfikacji pojazdu oraz dostarcza właściwym organom odpowiednich informacji dotyczących maksymalnych dopuszczalnych mas całkowitych.Badanie i analiza techniczno-eksploatacyjna mechanicznych i elektrycznych hamulców postojowych ..

Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna pojazdów.

Charakterystyka zużycia opon autobusów komunikacji miejskiej w mieście Piła, Autobusy.. Pojęcia podstawowe 1.2.2. wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego.1.2.. Podwozie powinno spełniać następujące wymogi: Wymagania OfertaCharakterystyki silnika - co mówią wykresy?. Układ hamulcowy samochodu powinien wytworzy na osiach kół jezdnych momenty hamujce, umoliwiajce w sposób kontrolowany przez kierowc zmniejszanie prdkoci jazdy, a take unieruchomienie pojazdu na postoju.. Podstawy użytkowania, obsługiwania, zaopatrywania i kierowania eksploatacją pojazdów oraz organizacji badań eksploatacyjnych.2.2.. Zasady eksploatacji pojazdów samochodowych 1.2.1.. Uniwersytet Wojskowa Akademia Techniczna; Kurs Eksploatacja urządzeń transportowych (EUT1) Rok akademicki.. Strategia doboru środków transportowych.. Zasadnicze zespoły pojazdu samochodowego / 6 3.1.3.. Niestety, często jest to wybór w ciemno, jedynie na podstawie kilku najczęściej podawanych parametrów.Tom ten jest podzielony na dwie części, w których omówione są zagadnienia techniczne oraz płyny eksploatacyjne.. Podział samochodu na zespoły.. Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny samochodów 1.2.5. k up _ Thu kg gdzie: kup E (0; 1).. 9.SPECYFIKACJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA Dostawa fabrycznie nowego samochodu śmieciarki o DMC do 7,5 tony i pojemności w przedziale od 6,5 m3 do 7,5 m3 POJAZD A: TABELA Nr 1 PRODUENT ……………………..

Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna pojazdów samochodowych.

L.p.. CHARAKTERYSTYKA EKSPLOATACYJNA I TECHNICZNA PRZYCZEPY Instrukcja obsługi - Przyczepy rolnicze do TRANSPORTU SŁOMY D-744 D-745 D-746 7 1.6.. Obsługę codzienną należy wykonywać równocześnie w zespole pojazdów, umożliwi to wykrycie i usunięcie usterek w układach: Powietrznym; Elektrycznym; Hamulcowym.. Układ hamulcowy Pneumatyczny, dwuprzewodowy.. Pojęcia podstawowe 1.2.2.. Podział samochodu na zespoły.. Literatura podstawowa:Wyposażenie techniczne: a) dźwigi (szt.): - pływające (16-200 ton) - suwnicowe (10-40 ton) - stacjonarne (2-60 ton) - kontenerowe (30-50 ton) - samojezdne (12,5-90 ton), w tym: kołowe gąsienicowe Parametry Porty: - samochodowe (2-60 ton) - taśmociągi ( t/godz.)I.. — stosunek Wydajnoéé pojazdu — stosunek pracy przewozowej do czasu pracy pojazdu.. Ogólny układ konstrukcyjny pojazdu samochodowego / 7 3.1.4.. Pojazdy trakcyjne.. Charakterystyka techniczno- eksploatacyjna.. Wymagania eksploatacyjne, którym powinny odpowiadać samochody .. lub [pkm/godz.]3.. Obsługa techniczna polega na wykonaniu odpowiednich czynności obsługowych po wykonaniu przez pojazd określonego przebiegu w km lub pracy w mth.. 3.miejskiej.. rysunek zewnętrzny.. Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny samochodów 13 2.5.. Wielu z nas przy zakupie wymarzonego samochodu zastanawia się nad wyborem odpowiedniej jednostki napędowej..

Przeznaczenie i charakterystyka techniczno - eksploatacyjna.

Techniczno-eksploatacyjna charakterystyka samochodów 1.2.3.. Rodzaje pojazdów samochodowych / 4 3.1.2.. Organizacja eksploatacji pojazdów samochodowych .. Wymagania eksploatacyjne stawiane pojazdom samochodowym.. KAMIL KOBESZKO • dawno temu.. Pojęcia podstawowe 1.2.2.. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH 5.Zagadnienia modelowania i identyfikacji systemów eksploatacji pojazdów samochodowych, procesy starzenia fizycznego, trwałość i niezawodność eksploatacyjna pojazdów.. Identyfikacja pojazdów samochodowych.. Techniczno-eksploatacyjna charakterystyka pojazdu samochodowego / 8 3.2 Praktyczne wykonanie ćwiczenia / 9 4.. Wymagania eksploatacyjne, które powinny spełniać samochody 1.2.4.. Formą organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa jest spółka jaw-na.Eksploatacja - pojęcie interdyscyplinarne, które może być różnie pojmowane, np. w inżynierii to użytkowanie (wraz z naprawami, konserwacją itp.) maszyn, urządzeń lub różnych innych systemów technicznych, w ekonomii - to wykorzystywanie złóż mineralnych, np. węgla, lub sposób gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, w polityce - to wykorzystywanie siły .3.1.1..

Rola systemu obsługiwania w procesie eksploatacji pojazdów.

Techniczno-eksploatacyjna charakterystyka samochodów 1.2.3.. Wymagania eksploatacyjne, którym powinny odpowiadać samochody 1.2.4.. Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny samochodów 1.2.5.. Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna wybranych przyrządów i urządzeń obsługowo-diagnostycznych silnika i pojazdu.. Kady układ hamulcowy niezalenie od jegoCharakterystyka techniczno-eksploatacyjna pojazdów Cechy charakterystyczne danej grupy pojazdów moŝna ocenić na podstawie analizy danych technicznych, które umoŝliwiają porównywanie właściwości technicznych lub parametrów techniczno-ekonomicznych róŝnych pojazdów.Charakterystyka eksploatacyjna - zespół informacji określających własności obiektu, wyrażonych za pomocą parametrów technicznych i ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia eksploatatora tego obiektu.. Wymagania eksploatacyjne, które powinny spełniać samochody 1.2.4.. Właściwości trakcyjne pojazdów samochodowych.. [tkm/godz.]. Autorzy poruszają zagadnienia takie jak: właściwości techniczne pojazdu, optymalizacja zużycia paliwa, wpływ wyposażenia pojazdu na bezpieczeństwo.1.2.. Techniczno-eksploatacyjna charakterystyka samochodów .. Wymagania eksploatacyjne stawiane pojazdom samochodowym.. Można wyróżnić obsługę techniczną codzienną i okresową.rozumiana działalno eksploatacyjna powinna charakteryzowa si : • technik eksploatacyjn eliminujc cik prac ludzi, • rodkami eksploatacji umoliwiajcymi minimalizacj kosztów, • warunkami eksploatacji umoliwiajcymi maksymalizacj trwałoci urzdze.. Znajomo stanu maszyny jak i moliwoci prognozowania tego stanu na okrelonyCharakterystyki uŽytkowania érodków transportu EFh = Wspó*czynnik wykorzystania pojazdu sprawnego technicznie kup czasu pracy pojazdu do czasu uŽytkowania pojazdu.. Rola systemu obsługiwania w procesie eksploatacji .Dla pojazdów resurs określany jest ,,przebiegiem'' czyli liczbą przejechanych kilometrów NO - 04-A008:2016 Resurs techniczny - to ustalony doświadczalnie i teoretycznie parametr eksploatacyjny pracy UiSW, w czasie którego zagwarantowana jest: sprawność techniczna bezpieczeństwo ekonomia eksploatacjiEksploatacyjna Techniczno-eksploatacyjna Techniczno-organizacyjno-eksploatacyjna Organizacyjno-eksploatacyjna Organizacyjno-techniczna Nie dotyczy Liczba zmian nieznaczących w podziale na charakter zmiany 336 • zmiany dotyczyły przejazdów kolejowych 215 •zmian dotyczyło dokumentacji SMS, MMS (księgi/procedur) 164 •zmiany dotyczyły aktualizacji DSU1 Ogólny opis techniczny oferowanych Pojazdów wzór Załącznik nr 3.2 do SIWZ CZEŚĆ I - dostawa pojazdów drogowo szynowych Niniejsza specyfikacja zawiera zbiór wymagań technicznych dla pojazdu drogowo szynowego przeznaczonego do wykonywania prac manewrowych na torach postojowych Zamawiającego.. Zasady eksploatacji pojazdów samochodowych 1.2.1.. Zarz ądzanie środkami transportowymi - systemy komputerowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt