Określ intencje nadawcy następujących wypowiedzi

Pobierz

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Określ kod, którym posługują się rozmówcy, rodzaj kontaktu i kanał wzajemnej kamunikacji.. 3 wyszukaj wypowiedzi w których dominują funkcje ; informatywna, ekspresywna i impresywn2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi; 3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi; 4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników); 5) znajduje w wypowiedzi określone informacje; 6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.. II.5 Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne: określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; określa intencje nadawcy/autora tekstu; znajduje w tekście określone informacje; rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.. Niemniej jednak efekt perlokucyjny może być z intencjami nadawcy zgodny lub nie.. Funkcja impresywna - wywieranie wpływu na odbiorcę tekstu - oczekiwanie konkretnych reakcji i zachowań - zdania rozkazujące Przykład: Naszej sąsiadce trzeba pomóc.. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: 1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;3. określa intencje nadawcy / autora wypowiedzi, 4. określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, uczestników), 5. znajduje w wypowiedzi określone informacje, 6. rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi..

Określ intencje nadawcy następujących wypowiedzi : Jeszcze mnie po pamiętasz!

Akty mowy można podzielić na: udane (fortunne) - takie, które trafiły do właściwego odbiorcy i zostały zinterpretowane zgodnie z intencją nadawcy.2.. Zdający znajduje w tekście określone informacje.. Zdający rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy i proste teksty narracyjne):Większość wypowiedzi pełni jednocześnie kilka funkcji: to znaczy, że nadawca może łączyć różne zamiary w jednej wypowiedzi.. A Zadanie 6.. Rozumienie wypowiedzi.. Zdający określa intencje .W określenie celu wypowiedzi pisanych pomagają znaki interpunkcyjne.. Zdający rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka […].. 2.2 2.4 2.5 2.6 Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi 3.3Jeżeli w akcie komunikacyjnym zawarte są określone intencje wobec odbiorcy (jest to prośba, obietnica, pytanie, groźba itd.. ), wówczas akt ten określa się jako akt mowy .. Zdający znajduje w tekście określone informacje.. To mi się bardzo podoba Żałuję, że to zrobiłam Dokąd idziesz?Intencja nadawcy to nic innego jak zamiar autora, wiążący się z celem i funkcją jego arystycznej wypowiedzi: żart, refleksja, opis rzeczywistości, próba udokumentowania, apel, krytyka lub satyra na rzeczywistość; może też być intencja mniej jednoznaczna: próba manipulacji czytelnikiem, nakłanianie itd.Nadawca, formułując jakąś wypowiedź, zamierza osiągnąć określony efekt poprzez jej wypowiedzenie..

Zdający określa intencje nadawcy/autora tekstu.

W niektórych tekstach jedne funkcje możemy też uznać za podporządkowane innym, np. funkcja ekspresywna często pozostaje na usługach funkcji impresywnej.Intencja wypowiedzi to zamysł nadawcy , który chce osiągnąć określony cel.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Funkcje te można podzielić na dwie grupy: komunikacyjne i pozakomunikacyjne.. Egzamin maturalny z języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.. W określeniu intencji nadawcy, który komunikuje się za pomocą nowoczesnych narzędzi takich, jak komputer czy telefon komórkowy bardzo pomocne są tzw. emotikony, w uproszczony sposób oddające emocje.. Każdy tekst realizuje zwykle kilka funkcji, z których jedna najczęściej jest dominująca.. Zdający znajduje w tekście określone informacje.. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź II.. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź II.. Zdający rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy i proste teksty narracyjne):3) znajduje w tekście określone informacje; 4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników)..

Zdający określa intencję nadawcy/autora tekstu.

określa główną myśl wypowiedzi; 3. określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi; 4. określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, uczestników); 5. znajduje w wypowiedzi określone informacje; 6. rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.. 2 Wskaż kto jest nadawcą a kto odbiorcą w przytoczonej rozmowie.. R Zadanie 2.. Zdający znajduje w tekście określone informacje .MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W 2021 ROKU - POZIOM PODSTAWOWY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE .. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź Wersja arkusza A B II.. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Tematyka Poprawna odpowiedź II.. 2014-04-24 21:17:42; Napisz część sprawozdawczą recenzji następujących utworów 2013-02-28 18:06:08; Określ wiek następujących wydarzeń 2013-10-21 15:46:19; Określ właściwości następujących substancji 2011-09-09 .Funkcje wypowiedzi - koncepcja wprowadzona przez Romana Jakobsona, przypisująca wypowiedziom szereg funkcji.. Rozumienie wypowiedzi.. Zdający określa intencje .wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka […].. Część wyrażenia.. Funkcje komunikacyjne rozważane są, gdy wypowiedziom towarzyszą rozmaite intencje .3) znajduje w tekście określone informacje; 4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 5) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu); 6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi..

Rozumienie wypowiedzi.

Funkcja informatywna (poznawcza) - dominacja informacji - fakty - wiedza - zdania oznajmujące Przykład: Lód jest bardzo cienki i może się załamać.. Rozumienie wypo-wiedzi.. F Zadanie 2.. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe,3) znajduje w tekście określone informacje; 4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników).. Funkcje komunikacyjne.. Zdający rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […].. ; Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym .typowe wypowiedzi artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka: określa główną myśl tekstu; znajduje w tekście określone informacje; określa intencje nadawcy/autora tekstu; określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników).. b. pisemnej Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki3.4.. Można w takiej sytuacji mówić o efektach ubocznych.2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi; 3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi; 4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników); 5) znajduje w wypowiedzi określone informacje.. Niestety emotikonów używać można tylko w korespondencji .1) tworzy spójne wypowiedzi **ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia, rozprawka .2.3.. II.Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi) - określa główną myśl tekstu; - określa główną myśl poszczególnych części tekstu; - znajduje w tekście określone informacje; - określa intencje nadawcy/autora .Określ formę gramatyczną następujących czasowników: 2011-03-09 22:23:31; Wskaż podmioty.. Funkcja ekspresywna - wyrażenie uczuć - emocji nadawcy .wypowiedź przez odpowiadanie na te pytania, nie dbając o precyzyjne przekazanie informacji wymaganych w każdym podpunkcie polecenia, prowadzi to do obniżenia punktacji za treść oraz może powodować obniżenie punktacji za spójność i logikęUczeń rozumie proste wypowiedzi ustne: znajduje w wypowiedzi określone informacje.. Zdający znajduje w tekście określone informacje.. Zdający rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne,1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt